Учебна програма на курсистите

за придобиване на правоспособност Капитан на плавателен съд до 40 БТ

ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО НА КОРАБА

 • Набор на корпуса, надстройката, обшивката на борда и дъното, палуби, съоръжения и снабдяване на кораба, определящи го като сложно плаващо техническо съоръжение.

 • Устойчивост на кораба. Промяна на мястото на центъра на формата при накреняване на кораба.Метацентрична височина. Мерки за обезпечаване на достатъчна устойчивост на кораба при снемане или приемане на товари и товари със свободна повърхност. Фактори, влияещи върху диферента на кораба. Условие за мореходност на кораба.

 • Eксплоатационни качества на кораба: товароподемност, товаровместимост, пътниковместимост, водоизместване, бруто и нето тонаж на кораба.

 • Сили действащи върху корпуса на кораба: тегло и подемна сила, челно и странично съпротивление на водата, ветрови напор. Приложни точки на силите: център на тежестта, център на формата, център на страничното и челно съпротивление, център на ветрилната площ.

 • Корабни устройства: вързално, кормилно, котвено. Описание и безопасно манипулиране с тях.

 • Спасителни средства: колективни и индивидуални. Ползване и поддържане на корабните спасителни средства.

ФОРМА И РАЗМЕРИ НА ЗЕМЯТА

 • Основни точки и кръгове на земния елипсоид. Географска ширина и дължина.

 • Основни линии и равнини на наблюдателя. Системи за отчитане на световните посоки.

 • Видим хоризонт на наблюдателя. Далечина на видимия хоризонт, предметите и светлините.

НАВИГАЦИЯ

 • Мерни единици в корабоводенето за разстояние, дълбочина, височина и скорост.

 • Навигационни прибори: секстант, лаг, ехолот, Навтекс, УКВ, GPS, пеленгатор. Описание и принцип на действие. Работа с тях.

 • Корабен главен, пътеви и лодъчен магнитни компаси. Устройство. Поддържане и използване. Работа с магнитните компаси.

 • Девиация за магнитния компас и нейното унищожаване. Таблици. Определяне и отчитане на грешките на магнитния компас. Определяне поправката на компаса.

 • Пеленги и курсове по магнитния компас. Работа с видове пеленгатори. Оптически и визуален.

 • Истински, магнитен и компасен курс и пеленг.

 • Обща поправка на магнитния компас. Девиация – Склонение.Превръщане на компасни и магнитни курсове и пеленги в истински и обратно. Обратни компасни курсове и пеленги.

 • Определяне мястото на кораба по два и повече пеленга. Крюис пеленг.

 • Място на кораба, определено с пеленг към навигационен ориентир в момента на появяването му на видимия хоризонт.

КАРТОГРАФИЯ

 • Географски карти. Видове проекции: Меркаторска, Азимутална и Конусна.

 • Прокладка. Нанасяне на курсове и пеленги. Координати – дължина и ширина. Счислимо и обсервовано място.

 • Навигационни карти. Предназначение. Видове. Четене на навигационни карти – символи и съкращения. Класификация. Работа на навигационна карта.

ХИДРОГРАФИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ

 • Лоция на българското черноморско крайбрежие. Брегови плаващи средства за навигационни ограждения и оборудване.

 • Състав и строеж на атмосферата. Атмосферно налягане. Измерване и използване на хидро-метеорологичните параметри. Способност да се използва и тълкува информацията, получена от метеоприборите на борда на кораба – Навтекс и УКВ.

 • Прогнозиране на времето. Прибори. Параметри.

 • Вятър. Направление на вятъра спрямо световните посоки. Скорост и сила на вятъра. Скала на Бофорт.

 • Вълнение на морето. Течения. Направление, посока и сила. Отчитане.

МАНЕВРЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОРАБА

 • Скорост, инерция, радиус на циркулация, спирачен път. Определяне и използване в практиката на маневрените елементи.

 • Управление на кораба при особени условия, ограничена видимост, теснини и в близост до брега. Самостоятелен поворот на кораба по и срещу течението. Маневриране, заставане и снемане от бочка, понтон, необорудван бряг, борд на борд в пристанище и на кей – ефекта на винта върху управлението, ефекта на вятъра и теченията, ефекта на руля / без рул, при спиране на двигателя и даване на заден ход.

 • Теория на снемане на заседнал кораб. Действия при аварии, възникнали по време на плаване. Предпазни мерки при засядане. Снемане от засядане с и без помощ. Действия при неизбежно сблъскване. Аварийно управление. Аварийна буксировка и процедури – ограничени води, ограничена видимост. Рапорти в райони на трафик контрол – спелуване на букви и думи при осъществяване комуникации с трафик контрол, други плаващи средства, бряг и др.

ВЕТРОХОДСТВО

 • Ветрилно стъкмяване на ветроход: елементи и неговото предназначение. Видове ветрилно стъкмяване.

 • Двигателна сила на вятъра. Действие на вятъра върху ветрилата. Дрейф – определяне и отчитане.

 • Действие на вятъра върху корпуса на ветрохода: център на ветрилната площ, движеща сила на вятъра, сила на дрейфа, повдигаща сила.

 • Фактори, влияещи върху маневрените качества на ветрохода, странично съпротивление на подводната част на корпуса, диферента, крена и ефекта от кормилото.

 • Маневриране с ветроход, поддържане на курс, повороти. Поворот фордевинд и поворот оверщаг. Управление при плаване в реки, естуари и ограничени води. Влияние на теченията, вятъра и плитководието върху управлението. Маневриране в плитководие. Дрейфаща котва или освобождаване при определени ситуации от нея.

РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ

 • Предназначение, използване и поддържане. Изчисляване тяхната здравина.

 • Инструменти и приспособления за извършване на такелажни работи.

 • Морски възли. Предназначение и използване на: незатягащи се възли – прост щик с наметки, буксирен възел; възли за съединяване на въжета – прав, шкотов и брамшкотов; затягащи се възли – прост самозатягащ се, кръстовиден / вибленочен, змийче и змийче с наметка; незатягащи се примки – моряшки и двоен моряшки; затягащи се примки – прост бягащ възел, бягащ булин; бързоразвързващи се въззли – рифов, двоен рифов, лодъчен; особени възли – куков, бъчвен; съединяване на въжета чрез къса и дълга заплетка и огънка / гаша със и без коуш. Марки. Тренцоване и клетневене на въже. Направа на глави, матове и кранци.

СИГУРНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО

 • Международни правила за предпазване от сблъскване на море – МППСМ 72, както е изменена.

 • Комбинирана система от морски плаващи знаци, регион А и Б.

 • Рейдови сигнали за движение на корабите и съобщения.

 • Средства за свръзка на корабите. Международен свод на сигналите. Радиотехнически средства за връзка между и с корабите.

МОРСКО ПРАВО

 • Кодекс за търговското корабоплаване – 2002. Общи положения.

 • Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море. Общи положения.

 • Национално законодателство за прилагане на международни съглашения и конвенции.

 • Международно медицинско ръководство за корабите. Издание на Международната Здравна Организация, Женева. Познания по оказване на първа медицинска помощ на пострадал. Знания за техниката от мерки и способи за оцеляване на море – глад, жажда, премръзване, страх, психическо разстройство и др.

 • Право на плаване под знамето на РБългария – права на собственост върху кораба, право на експлоатация, вписване в регистъра на корабите, корабни документи – позволително за плаване, екипажен списък, пристанищен контрол, входни и изходни контроли – документи.

 • Капитан. Административна и представителна власт на капитана.

 • Морска Администрация. Функции.

 • Териториално море. Прилежаща зона. Икономическа зона. Вътрешни води.

 • Международни проливи. Открито море.

 • Стандартен морски английски речник, за връзка с кораби и брега: Standart Marine Navigation Vocabulary.

 • Знание върху съдържанието на Ръководството на ИМО за търсене и спасяване на море ИАМСАР – сигнали за бедствие и съобщения за авария.

 • Наредба №6/2003 за компетентност на морските лица в РБългария.

 • Опазване на морската среда от замърсяване – МАРПОЛ 78, както е изменена.

 • Регионални инспекции по опазване чистотата на вътрешните води в РБългария: реки, езера, язовири и др. Основни правила и действия, свързани с опазване на околната среда.

 • Граничен и митнически режим.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

 • Общо устройство на двигателя с вътрешно горене. Основни понятия и определения.

 • Принцип на действие и схема на четиритактов двигател с вътрешно горене.

 • Бензинови и дизелови двигатели с вътрешно горене: разлики и предимства.

 • Принцип на действие и схема на двутактов ДВГ.

 • Коляно-мотовилков механизъм на ДВГ.

 • Газо-разпределителен механизъм на ДВГ.

 • Смазваща и охладителна система на ДВГ. Триене и смазване – маслен клин. Система за смазване. Масла – видове и характеристики. Горивна система на карбураторен и дизелов ДВГ. Горива. Съхраняване на горивото на кораба. Горивна система на карбураторен ДВГ. Горивна система на дизелов ДВГ. Горивна система на задборден лодъчен ДВГ.

 • Запалителна система на ДВГ. Електрооборудване на малък кораб. Акумулаторно запалване. Магнетно запалване. Акумулатор. Регулиране на запалването.

 • Типове предавки от двигателя към гребния винт. Валопровод и гребен винт – видове. Експлоатация и поддържане. Механични и нидукционни муфи. Редуктори. Извънбордови двигатели и Z-колонки.

 • Стационарни ДВГ: експлоатационни качества, особености и характерни неизправности. Отстраняване на неизправности.

 • Задбордни ДВГ: експлоатационни качества, особености и характерни неизправности.

 • Мерки за безопасност при подготовка за пускане и работа. Пускане на ДВГ и обслужване. Безопасност при зареждане с гориво. Подготовка за пускане.

 • Пускане, работа и спиране на двигателя. Ежедневно поддържане. Консервация и разконсервация. Особености при обслужване на задбордови двигатели.

 • Зареждане с гориво и неприкосновен запас.

 • Мерки за безопасност при обслужване и работа с акумулаторна батерия и корабно електрооборудване.

 • Обслужване на противопожарно оборудване: пенни, въгледвуокисни и прахови пожарогасители. Противопожарно / изолиращо одеало. Гасене на пожар с вода, пожарогасител, изолиращо одеало, пясък.

 • Мерки при обслужване и работа с ДВГ, корабното електрооборудване и механизми, с цел предотвратяване замърсяването на водите с нефтопродукти и други отпадъци. Изисквания на МАРПОЛ /особени региони за плаване. Места за издаване на отпадъни нефотпродукти / пристанищни инсинератори. Конвенционални и местни изисквания за пластмасови и биологични отпадъци. Вътрешни водни басейни, вододайни зони и реки в РБългария.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА И ЧАСОВЕ ПО МОРСКО ДЕЛО – ПРАКТИКА НА ВОДНА БАЗА, Управление и маневриране с моторна ЛОДКА, Приставане и снемане от кей, морски възли.